Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Dòrnasol, gevestigd aan de Groninger kroongaarde 48 te (3824 ZP) Amersfoort, hierna te noemen “Dòrnasol”.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van Dòrnasol, alsmede alle door Dòrnasol aangegane opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd.

2. In het navolgende wordt verstaan onder:
Dòrnasol: mevrouw B.R. van Loon-Pardo, handelend onder de naam „Dòrnasol‟. Dòrnasol is ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Gooi- Eem- en Flevoland onder nummer 32117936 en is gespecialiseerd in: bedrijfsorganisatie- en personeelsadvies, training en persoonlijke coaching, telefonische coaching en interim P&O projecten.
Opdracht: de schriftelijke overeenkomst waarbij Dòrnasol zich jegens de opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden te verrichten, dan wel diensten te verlenen.
Opdrachtgever: iedere derde – rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersonen – die aan Dòrnasol opdraagt werkzaamheden te verrichten en diensten te verlenen.
Cliënt of klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Dòrnasol haar diensten verleent.
De opdrachtgever en de cliënt/klant kunnen, maar behoeven niet dezelfde te zijn.

3. Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken door middel van een door mevrouw B.R. van Loon-Pardo ondertekende brief, in welk geval voor het overige deze voorwaarden blijven gelden en de afwijkende voorwaarden uitsluitend gelden voor de opdracht met het oog waarop deze zijn overeengekomen.

4. Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet, tenzij deze voorwaarden door Dòrnasol schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2. Offertes en opdrachtverlening

1. Alle aanbiedingen/uitgebrachte offertes door Dòrnasol zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens.

2. Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van de offerte die is uitgebracht door Dòrnasol. Daarmee wordt de offerte tevens de opdrachtbevestiging. Opdrachten en acceptatie van een offerte door de opdrachtgever gelden als onherroepelijk. Mondelinge opdrachten gelden slechts als aanvaard indien zij schriftelijk zijn bevestigd.

3. Opdrachten en/of eventuele (tussentijdse) wijzigingen of aanvullingen daarvan komen tot stand en worden eerst bindend voor Dòrnasol door schriftelijke aanvaarding door Dòrnasol, respectievelijk bij het ontbreken van een schriftelijke opdrachtbevestiging, nadat met de uitvoering van de werkzaamheden door Dòrnasol een aanvang is genomen.

Artikel 3. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In die opdrachtbevestiging wordt zoveel mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Artikel 4. Prijs

1. Door Dòrnasol opgegeven of met Dòrnasol overeengekomen prijzen zijn exclusief 21 % btw. Kosten die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijkerwijs worden gemaakt door opdrachtnemer of door derden, komen voor rekening van de opdrachtgever.

2. De tarieven worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd.

Artikel 5. Betaling en zekerheid

1. Betaling dient te geschieden 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

2. De opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Indien de opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn betaalt, is de opdrachtgever, zonder voorafgaande ingebrekestelling, in verzuim en aan Dòrnasol over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening.

3. Alle op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten – waaronder incassokosten begrepen – komen vanaf het moment, bedoeld in lid 2 van dit artikel, eveneens voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,- (exclusief btw). Indien de werkelijke kosten hoger liggen dan dit bedrag, de werkelijke kosten. De enkele inschakeling van een derde door Dòrnasol doet de verschuldigdheid ontstaan.

4. Dòrnasol heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling te vorderen of zekerheid te verkrijgen.

5. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Dòrnasol worden opgeschort, dit zonder dat Dòrnasol dientengevolge jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Dòrnasol in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

6. Reclames tegen facturen dienen binnen veertien dagen schriftelijk en gemotiveerd bij Dòrnasol te worden ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

7. Ingeval van liquidatie/faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 6. Inspanningsverplichting

Dòrnasol zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Dòrnasol niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

Artikel 7. Rapportages

1. Voor zover er door Dòrnasol rapportages of adviezen worden opgesteld betreffen dit rapportages en adviezen die naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en naar de stand van zaken op de datum van de uitgevoerde werkzaamheden weergeven. De rapportages en adviezen hebben een signalerend karakter.

2. Dòrnasol geeft geen garantie op volledigheid van de door haar opgestelde rapportages en adviezen, noch draagt zij enige verantwoordelijkheid voor onverhoopte fouten of onvolkomenheden in haar rapportages en adviezen.

Artikel 8. Uitvoering/ Verplichtingen opdrachtgever

1. De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door Dòrnasol. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin het volledige overeengekomen bedrag als opgenomen in de offerte aan Dòrnasol verschuldigd.

2. Indien een deelnemer/cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan, na vooraf verkregen toestemming van Dòrnasol, deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Indien die niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan opdrachtgever de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. Opdrachtgever verleent Dòrnasol alle gelegenheid tot uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en verstrekt daartoe alle informatie, die Dòrnasol nodig oordeelt ter uitvoering van de opdracht.

4. De opdrachtgever stelt aan Dòrnasol de voor de uitvoering van de werkzaamheden gebruikelijke faciliteiten alsmede de specifiek overeengekomen faciliteiten tijdig ter beschikking. Indien de opdrachtgever (kantoor-)ruimte en andere faciliteiten aan Dòrnasol ter beschikking stelt, geschiedt dit om niet. Opdrachtgever zorgt dat de werkomstandigheden voldoen aan de Arbo-wetgeving.

5. De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet dan nadat Dòrnasol beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken informatie, gegevens, tekeningen en bescheiden en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling is ontvangen.

6. De werkzaamheden zullen als regel worden verricht bij opdrachtgever en als regel binnen de bij de opdrachtgever geldende werktijden, waarbij Dòrnasol zich houdt aan de door of vanwege opdrachtgever verstrekte huisregels. Bij individuele coachingstrajecten is het mogelijk dat de diensten van Dòrnasol op een alsdan te bepalen locatie plaatsvinden. In dat geval dient de betreffende cliënt/klant te beschikken over een eigen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Dòrnasol is nimmer aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) aan personen of zaken die ontstaat/voortvloeit uit of tijdens haar dienstverlening.

7. Dòrnasol bepaalt de wijze waarop de opdracht zal worden uitgevoerd en zal de werkzaamheden naar eigen inzicht indelen en uitvoeren en is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.

8. Dòrnasol, dan wel de door haar ingeschakelde persoon, personen of bedrijven, zal (zullen) de opdracht met zorg uitvoeren volgens de met de opdrachtgever overeen te komen procedures en daarbij de belangen van de opdrachtgever naar beste weten behartigen, behoudens omstandigheden, die aan Dòrnasol redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend.

Artikel 9. Annulering

1. Dòrnasol behoudt zich het recht voor cursussen en training tot twee weken voor aanvang te annuleren/verschuiven ingeval er onvoldoende deelnemers zijn.

2. De volgende annuleringsvoorwaarden gelden:
Cursus/training/workshop: bij annulering tot twee weken voor aanvang van de betreffende activiteit door opdrachtgever worden uitsluitend de administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang worden de totale kosten in rekening gebracht.
Coaching: bij annuleren van gereserveerde uren binnen 24 uur voor aanvang, worden 100% van de kosten van de geannuleerde uren in rekening gebracht.

Artikel 10. Tussentijdse beëindiging/ontbinding van de overeenkomst

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

2. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan, heeft Dòrnasol desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten.

3. Dòrnasol mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Dit kan het geval zijn indien Dòrnasol blijkt dat tussen haar en de deelnemer(s) geen sprake is van een vruchtbare samenwerking. Dòrnasol houdt in dat geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Dòrnasol en haar eventuele medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Dòrnasol geleverde zaken en/of diensten. Daarnaast is Dòrnasol nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op Dòrnasol rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis (zie tevens artikel 6).

2. Indien Dòrnasol uit hoofde van het vorige lid toch op enig moment aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd dat onder de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van Dòrnasol voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Dòrnasol te allen en in alle situaties beperkt tot 10% van de aanneemsom (aantal uren x uurtarief).

Artikel 12. Overmacht

1. Een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht kan Dòrnasol niet worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan haar opzet of grove schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Als niet-toerekenbare tekortkoming wordt mede beschouwd en contractueel daarmee gelijk gesteld: bedrijfsblokkades, staking, stiptheidsacties en uitsluitingen en iedere andere omstandigheden die Dòrnasol redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed heeft en op grond waarvan zij, indien zodanige omstandigheid haar bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten.

2. Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk presteren door derden, waaronder begrepen opdrachtgever zelf, waardoor Dòrnasol niet aan haar verplichtingen kan voldoen, geldt eveneens als overmacht.

3. In geval van overmacht aan de zijde van Dòrnasol worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan één maand, zijn zowel Dòrnasol als opdrachtgever gerechtigd voor het niet uitgevoerde deel van de werkzaamheden de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Dòrnasol gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie en onverminderd de haar toekomende rechten.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

1. Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Dòrnasol voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van Dòrnasol. Datzelfde geldt ook voor de door Dòrnasol uit te brengen (tussen- en/of eind-) rapportages. De auteursrechten en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom gaan niet op de opdrachtgever over, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming ervan van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Dòrnasol, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Dòrnasol behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Geheimhouding

1. Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van alle bescheiden en informatie van niet publieke aard welke haar in het kader van de opdracht en de uitvoering daarvan ter beschikking is gesteld door Dòrnasol, zulks op verbeurte van een niet voor mindering of verrekening, dan wel rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000,– per overtreding, zulks onverminderd het recht van Dòrnasol volledige schadeloosstelling te vorderen.

2. Dòrnasol is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden.

Artikel 15. Faillissement, surseance en wettelijke schuldsaneringsregeling

1. Indien de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Dòrnasol het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande in gebreke stelling door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te beëindigen, met behoud van haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

2. Indien een van de omstandigheden, zoals genoemd bij lid 1, zich voordoet, zijn alle verplichtingen van de opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 16. Geschillen en toepasselijk recht

1. Op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten, hoe ook genaamd, van Dòrnasol is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Artikel 17. Slotbepalingen

1. Dòrnasol is bevoegd tot wijzigen van deze algemene voorwaarden.

2. De wijzigingen treden direct in werking.

3. Nietigheid, vernietiging van een deel van de algemene voorwaarden heeft niet nietigheid, vernietiging van alle delen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Versie: Juli 2018